วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานสุ่มไก่

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาดูภูมิปัญญาและวิธีการสานสุ่มไก่
ขั้นตอนแรกเริ่ม

หาไม้ไผ่ขนาดที่พอดีไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป


ขั้นตอนการสานสุ่มไก่
ขั้นที่ 1
ภาษาไทย : ผ่าลำไผ่ออกเป็นเส้นๆ
ภาษาเขมร : บุระไสออยเกิดเซ็นๆ
ภาษาลาว : ผ่าไม่ไผ่ที่เป็นลำออกเป็นเส่นๆ
ภาษาส่วย : ปาลองเกาะเลาะเกิดเซ็นๆ
ภาษาอังกฤษ : Split bamboo into fiber aircraft
ขั้นที่ 2
ภาษาไทย : เหลาตอกเส้นไผ่เป็นตอกยืน ตอกยาว และตอกไผ่ตีน ความกว้างของตอก แต่ละแบบโดยประมาณ ตอกยืน 1.3-1.7 เซนติเมตร ตอกยาว 0.8 เซนติเมตรและ ตอกไผ่ตีน 1.6-2.0 เซนติเมตร
ภาษาเขมร : เบ็ดตอกเว้นระไส ออยเกิดตอกชวร ตอกเองแนะเกอะ ตอกระไสจืง ความกวางคอตอกแต่ละแบบ โดยประมาณ ตอกชวร เกอะ 1.3-1.7 เซนติเมตรตอกเวงเกอะ 0.8 เซนติเมตรแนะ เกอะตอกระไสจืง 1.6-2.0 เซนติเมตร
ภาษาลาว : เหลาตอกไผ่ที่สิเฮ็ดเป็นโครงสุ่ม ตอกยาวเป็นเส้นน้อยๆตอกตีนแบนๆ ความก้วงแต่ละอย่างพอประมาณแล้วแต่บทบาท ตอกโครงสุ่มก้วง 1.3-1.7 เซนติเมตร ตอกยาว 0.8 เซนติเมตรตอกตีนไผ่ 1.9-2.0 เซนติเมตร
ภาษาส่วย : แจ๊ะเกาะฮ็องสะยึง ฮ็องอะหรืง แล้วเกาะฮ็อง กะตอบ วันผืด ถัย ดอ ฮ็องสะยึง1.3 -1.7 เซ็น ฮ็องอะหรืง 0.8 เซ็น อ็องกะดอบ1.6 -2.0 เซ็น
ภาษาอังกฤษ : Know as a strike strike line bamboo stands , bamboo foot strike length and width of the wedge with a wedge of approximately 1.3-1.7 cm long. Chisel and hammer bamboo foot long 1.6-2.0 cm
ขั้นที่ 3
ภาษาไทย : ส่วนที่เป็นข้อไผ่นำมาเหลาเป็นตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่ม เพื่อ
ไม่ให้สุ่มขยับเขยื่อนในขณะสานขึ้นรูป
ภาษาเขมร : ซวนแดลเกิดทนังยัวโมเบ้ดออยเกิดตะขอยึดกะบาลรุดมะออยเวียอึงกึ
ตอนเลิงรูป
ภาษาลาว : ส่วนที่เป็นข้อไผ่เอามาเหลาเป็นตะขอไผ่ เพื่อบ่ให้สุ่มโยกเลื่อนตอน
สาน
ภาษาส่วย :บอนมัดเกาะแอเจาแจ๊ะอันเกิดบะนะตะคอ
ภาษาอังกฤษ : Bamboo is a part of the Lao hooked bamboo take any Soom head. Not to move at Soom to build.
ขั้นที่ 4
ภาษาไทย : เริ่มจากสานตอกยาวและตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลายขัด
ภาษาเขมร : เริมปีสานตอกเวงนองตอกชวร เกิดกะบาลรุดแบบลายขัด
ภาษาลาว : เริ่มจากสานตอกยาวกับตอกโครงกันหัวสุ่มแบบลายขัด
ภาษาส่วย :เริมตะแตงเซนอะหรืงนะซ็นตังอันแผลดดอเกิดปลอกะฉุม
ภาษาอังกฤษ : Start by building long strike and strike Soom standing a head Lai Khad.
ขั้นที่ 5
ภาษาไทย : ขุดหลุมตอกหลัก มัดข้อไผ่กับหลักมุดยึดหัวสุ่มบนพื้นดินลานกว้างเพื่อยึดสุ่มไก่การสานขึ้นรูป
ภาษาเขมร : จิดุง ด็อมละ จองระไส นองละยึดกะบาลรุดสือไดย เพือ ออย รุดสาน เลิงรูป
ภาษาลาว : ขุดหลุมตอกหลัก มัดข่อวงไผ่กับหลักหมุดที่ตอกเพื่อตึงโครงสุ่มให้ขึ้นรูป
ภาษาส่วย : เป็กปรงเจาะลักแล้วเกอะซัดเกอะนะลักทีเจาะดัวะปองกะแต๊ะ เพือ แร้ดกะแมหรอย ดัวะ เวลาเซาะโรป
ภาษาอังกฤษ : Hammer drill core holes. Belay any major duck with bamboo holder Soom head on the ground square to hold Soom.Kai to continue foeming.
ขั้นที่ 6
ภาษาไทย : ใช้ตอกยาวสานรอบๆสุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่ง โดยจุดเริ่มต้น
ของตอกยาวแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อให้สุ่มไก่ได้รูปวงกลม
ภาษาเขมร : เปรอตอกเวงสานรอบๆรุตออยเลิงรูปแบบลายมูยโดยจุดเริมเปลี่ยน
เรือยๆออยรูดกิดวงกลม
ภาษาลาว : ไซ่ตอกยาวสานอ้อมสุ่มขึ้นโครงแบบลายหนึ่งโดยให้จุดเริ่มต้นของ
ตอกยาวแต่ละเส้นเปี่ยนหม่องไปเรื่อยๆเพื่อสุ่มไก่ได้รูปวงกลม
ภาษาส่วย : แอฮ็องอะหรืงรอบๆกะแมหรวยเซาะลายมวยเซ็นเริ่มตะปลงฮ็องอะหรืงแตละเซ็นสะลับ
ตอจีเลยๆ อันกะฉุ่มเกิดโรปวงกลม
ภาษาอังกฤษ : TOk Yaw around the building to the Soom Kai form a pattern. The beginning of the strike length of each line be moved.
ขั้นที่ 7
ภาษาไทย : ได้สุ่มไก่ที่สามารถนำไปจำหน่ายได้
ภาษาเขมร : บานรุตแดลนังยัวโตลัวะเฮย
ภาษาลาว : ได้สุ่มไก่ที่เอานำไปขายต่อได้
ภาษาส่วย : ปืนกะฉุมทีจิงดัวะแอจีแต๊กปืนแลว
ภาษาอังกฤษ : Soom Kai has to be sold.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น